ระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล
mail AMSS++2562 รับ-ส่งหนังสือราชการ
mail DMC 2562 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
mail CCT ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
mail EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
mail B-OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
mail E-MES ระบบติดตามและประเมินผลอ่านเขียน
mail E-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
mail Thai School lunch ระบบจัดโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียน 
mail SCHOOL MIS ระบบริหารจัดการผลการเรียน
mail e-budget ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณประจำปี 
mail CATAS System ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
mail NISPA ระบบเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 
mail RT / NT ระบบจัดสอบการอ่าน ป.1 RT / NT ป.3
mail O-NET  ระบบจัดสอบ ป.6
mail รายงานการรับนักเรียน อ.2/ป.1
mail SET ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนร่วม 

mail ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรในสังกัด